Croeso

Mr R Thomas

Croeso gan y Pennaeth

Mae’n bleser gennyf eich croesawu i wefan Ysgol Pencae.

Mae awyrgylch hapus a gweithgar yn yr ysgol ble mae pawb yn cael eu trin fel unigolion ac yn cael eu hadnabod a’u gwerthfawrogi gan bawb yng nghymuned yr ysgol. Dengys y llywodraethwyr a’r rhieni ymroddiad gwerthfawr tuag at yr ysgol yn nhermau eu cefnogaeth i’n polisiau a’u cymorth wrth godi arian.

Yr wyf yn barod bob amser i dywys darpar rhieni a’u plant o amgylch yr ysgol. Ffoniwch neu galwch i mewn i drefnu ymweliad er mwyn cyfarfod y staff ac ymweld â’r dosbarthiadau. Edrychwn ymlaen at eich croesawu i gymuned Ysgol Pencae.

Mr Richard Thomas, Pennaeth

Datganiad o Genhadaeth

Yn Ysgol Pencae rydym yn darparu amgylchfyd diogel, hapus a threfnus ble mae disgyblion yn datblygu parch at eraill, agweddau cyfrifol, hunan ddisgyblaeth, arferion gwaith da, parch at eu hamgylchfyd a balchder yn eu gwaith a’u llwyddiannau.

Gofynnwn i chi fel rhieni gefnogi’r ysgol er mwyn datblygu’r agweddau hyn gan sicrhau bod eich plant yn cyrraedd yr ysgol ar amser, yn ymddwyn yn briodol, yn cael eu hannog i barchu ei gilydd, eiddo pobl eraill ac eiddo’r ysgol. Gofynnwn i chi adael i’r ysgol wybod yn ysgrifenedig neu dros y ffôn os ydy eich plentyn yn absennol neu’n hwyr.

Mae’n bwysig eich bod yn dangos diddordeb cyson yn yr hyn mae eich plentyn yn ei gyflawni yn yr ysgol. Bydd cyfle i chi ddod i’r ysgol i drafod datblygiad eich plentyn yn gyson. Ein nod yw creu cymuned ofalgar a phwrpasol y gallwn oll fod yn falch ohoni.

Gwnewch y pethau bychain